CENTAP

 

사이트 내 전체검색EVENT

CENTAP Event

부산테크노파크

창업카페1호점

창업카페2호점

부산창조경제혁신센터

부산정보산업진흥원

부산디자인센터

CENTAP 크라우드펀딩 Open IR (11/17 ~ 11/17)

페이지 정보

작성자 비스퀘어 작성일17-11-10 14:26 조회430회 댓글0건
간략소개
기간 2017.11.17 시간 13:00 ~ 17:00
주관/주최 (재)부산테크노파크 최대신청자수
현재신청자 (0) /
현재대기자 (0) /
신청하기 로그인을 하시면 신청하실수 있습니다.  

본문

일시: 2017년 11월17일 오후1 시
장소: CENTAP 1층
CENTAP 크라우드펀딩 Open IR 

 

e3be820246993f01f6369d882047c28e_1510905098_67.png
e3be820246993f01f6369d882047c28e_1510905100_38.png
e3be820246993f01f6369d882047c28e_1510905101_93.png
e3be820246993f01f6369d882047c28e_1510905103_11.png
e3be820246993f01f6369d882047c28e_1510905105_57.png
e3be820246993f01f6369d882047c28e_1510905106_93.png
e3be820246993f01f6369d882047c28e_1510905108_23.png
e3be820246993f01f6369d882047c28e_1510905109_3.png
e3be820246993f01f6369d882047c28e_1510905110_66.png 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

CENTAP       |       개인정보보호정책       |       이용약관       |       Q&A       |       모임제안하기

부산 해운대구 센텀동로 45 1층 101호 (우동 1476번지)       |       E-MAIL : HJSHIN@BSQUARE.CO.KR
2016 CENTAP All Rights Reserved.