CENTAP

 

사이트 내 전체검색EVENT

CENTAP Event

부산테크노파크

창업카페1호점

창업카페2호점

부산창조경제혁신센터

부산정보산업진흥원

부산디자인센터

 
2016년 11월 2017년 12월 1월 2018년
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
         1 2
3 4 5
빅데이터 기반 마케팅 솔루션 설명회
6
12월 운영위 회의
CENTAP 송년회
7 8 (음)10.21 9
10 11 12
스타트업부스트
13
제 13회 SW융합콘서트
데이터 시각화 교육
14
B-TALK
15
부산지역 우수기술 Startup 엑셀러레이팅 데모데이 및 수료식
16
17 18 (음)11.1 19 20 21 22 23
24 25 성탄절 26 27 28 (음)11.11 29 30
31            

오늘 일정

CENTAP       |       개인정보보호정책       |       이용약관       |       Q&A       |       모임제안하기

부산 해운대구 센텀동로 45 1층 101호 (우동 1476번지)       |       E-MAIL : HJSHIN@BSQUARE.CO.KR
2016 CENTAP All Rights Reserved.